Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

SZKAPLERZ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI DZIEWICY Z GÓRY KARMEL


ZNAKI W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM

Pan Jezus jest wielkim darem i znakiem miłości Ojca. Ustanowił On Kościół jako znak i narzędzie swojej zbawczej miłości. Posłużył się znakami wody, chleba, wina… abyśmy mogli przyjąć i zrozumieć rzeczywistość wyższą, którą nie widzimy i nie dotykamy.
W sprawowaniu Eucharystii i innych sakramentów symbole wody, oleju, chleba, wina, włożenia rąk, nałożenia obrączek… wprowadzają nas w obecność i nadprzyrodzone działanie Boga.
W tradycji i życiu Kościoła mocno ugruntowały się dwa znaki wyrażające obecność i działanie Maryi w ekonomii zbawienia: różaniec i szkaplerz.

 

 SZKAPLERZ ZNAKIEM MARYI

Od siedmiu wieków w powszechnym użyciu jest SZKAPLERZ NAJŚWIĘTSZEJmb_szkaplerzna_5 MARYI DZIEWICY Z GÓRY KARMEL. Jest to znak przyjęty przez Zakon Karmelitański i zatwierdzony przez Kościół jako zewnętrzny wyraz Macierzyńskiej Miłości Maryi do nas, oraz naszego, synowskiego przyjęcia tej Miłości i jej odwzajemnienia.

Materialnie słowo „szkaplerz” oznacza szatę wierzchnią, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy. Z biegiem czasu nabrał on znaczenia symbolicznego: wyrażał on niesienie codziennego krzyża przez uczniów i naśladowców Pana Jezusa. W niektórych zakonach, tak stało się w Karmelu, szkaplerz stał się znakiem własnej tożsamości i życia.

Szkaplerz zaczął symbolizować specjalną więź Karmelitów z Maryją, Matką Pana Jezusa i Patronką Zakonu do czego przyczyniła się wielowiekowa tradycja o maryjnym objawieniu i nadaniu przywilejów tym, którzy ten szkaplerz noszą i w nim umierają.
Od strony czcicieli Maryi szkaplerz symbolizował ufność pokładaną w Jej Macierzyńskiej Miłości, co prowadziło do skutecznego wstawiennictwa przed Bogiem w kwestii wiecznego zbawienia a przyjmując Jej Opiekę w całym życiu, szkaplerz wyrażał pragnienie naśladowania Jej stylu życia i cnót, szczególnie cnoty czystości przeżywanej według własnego stanu. W ten sposób Szkaplerz przeobraził się w znak Maryjny.

 

 WARTOŚĆ I ZNACZENIE SZKAPLERZA KARMELU

Wychodząc z wielowiekowej tradycji Zakonu potwierdzonej przez autorytet Kościoła SZKAPLERZ wyraża komunię z Maryją zobowiązując do naśladowania Pana Jezusa jak to czyniła Maryja, doskonały wzór wszystkich uczniów Chrystusa.

Dziewica Maryja uczy nas:

- żyć w otwartości na działanie Boga przyjmując w życiu Jego wolę,

- słuchać Słowa Bożego przekazanego w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła, odkrywać Je w życiu, przyjmować Je i wprowadzać w czyn,

- nieustannie modlić się szukając i odkrywając Boga obecnego we wszystkich okolicznościach życia, być blisko naszych braci i sióstr znajdujących się w potrzebie i solidaryzować się z nimi.

Szkaplerz wprowadza w bractwo Karmelu, wspólnotę zakonników i zakonnic, i zobowiązuje do życia według charyzmatu tej rodziny zakonnej, ukazuje przykład Świętych Zakonu Karmelitańskiego, z którymi łączymy się duchowymi więzami rodzinnymi, wyraża ufność w opiekę Maryi i w Jej skuteczność wstawienniczej roli w otrzymaniu łaski wiecznego zbawienia i szybkiego uwolnienia z czyśćca.

 

NORMY PRAKTYCZNE

Szkaplerz Karmelitański ma być wykonany z sukna wełnianego koloru brązowego. Na jednej części ma być wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugiej wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Może on być zastąpiony Medalikiem z podobnymi wizerunkami.
Tylko za pierwszym razem Szkaplerz ma być nałożony według przewidzianego rytu liturgicznego, przez uprawnionego kapłana.
Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym codzienną modlitwą: Pod Twoją obronę.


 

Przywileje Szkaplerza Karmelitańskiego

1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.Okadka_alvarez wysyka.indd
2. Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej
opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie
śmierci.
3. Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu,
zostanie wybawiony(a) z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci.
4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni
z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach
za życia i po śmierci, a więc: we Mszach Świętych, Komuniach Świętych,
umartwieniach, modlitwach, postach itp.

Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego

1. Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana.
2. Wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego.
3. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz.
4. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa
(zazwyczaj „Pod Twoją Obronę…”).
5. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.

Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko Szkaplerza Świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą, ośmielony Twoją dobrocią
i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża, uroczyście odnawiam przyrzeczenie, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, w dniu przyjęcia Szkaplerza Świętego.


 „Niech Matka Boża z Karmelu zawsze wam towarzyszy. Niech będzie Gwiazdą, która was poprowadzi, która nigdy nie zagaśnie na waszym horyzoncie. Niech was prowadzi do Boga, do bezpiecznego portu.” (Jan Paweł II)