Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Katecheza 9: Duch – nadzieja, która nie zawodzi w nauczaniu św. Jana Pawła II

Duch – nadzieja, która nie zawodzi w nauczaniu św. Jana Pawła II


Duch Święty jest tym, który buduje Królestwo Boże i przygotowuje ostateczne objawienie w Jezusie. Dzięki Duchowi człowiek może odkryć cnotę nadziei, która nie pozwala mu stracić z oczu ostatecznego celu. Nadaje on sens i wartość egzystencji człowieka. Św. Paweł uwypukla więź między darem Ducha a cnotą nadziei. W liście do Rzymian św. Paweł pisze „Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (5, 5). Dar Ducha Świętego, który napełnia nasze serce miłością budzi w nas prawdziwą nadzieję. Jest ona związana z tym, co św. Paweł pisze w liście do Rzymian, że nic „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga” (8, 39). Bóg, który się objawia w pełni czasów w Jezusie jest Bogiem nadziei. Chrześcijanin jest powołany do dzielenia się tą nadzieją. Powinien być zawsze gotowy „do obrony wobec każdego, kto domaga się uzasadnienia tej nadziei”, która w nim jest (1 P 3, 15). W liście do Tytusa czytamy, że dzięki Duchowi Świętemu staliśmy się dziedzicami życia wiecznego.

W Starym Testamencie można dostrzec nadzieję Abrahama, który „wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów” (Rz 4, 18). Ta nadzieja zostaje potwierdzona w przymierzu, które Bóg zawarł z ludem Izraela. Obietnica zesłania Ducha Bożego spełnia się w Jezusie. On sam jest naszą nadzieją.

Nadzieja jest jedną z cnót, która jest wszczepiona w serce chrześcijanina przez Ducha Świętego. Dzięki tej cnocie opieramy się nie na swoich siłach, ale na pomocy łaski Bożej. Na ten dar trzeba zwrócić uwagę dzisiaj, gdy wielu ludzi jest między iluzją samozbawienia i samorealizacji a pokusą pesymizmu w obliczu niektórych rozczarowań.

Człowiek jest zagrożony przez wiele niebezpieczeństw. Czuje, że nie potrafi stawić temu czoła. Kryzys sensu istnienia dręczy serca wielu ludzi. Orędzie nadziei Jezusa rozświetla taki horyzont. Nadzieja podtrzymuje człowieka i chroni go w boju wiary. Dzisiaj potrzeba wspólnie przekroczyć próg nadziei.