Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Katecheza 7: Tajemnica paschalna podstawą daru Ducha Świętego

Tajemnica paschalna podstawą daru Ducha Świętego


Tematem naszej kolejnej katechezy jest objawienie Ducha Świętego w godzinie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Pomocą nam będą słowa św. Jana Pawła II wygłoszone na audiencji generalnej 10 czerwca 1998 roku.

W męce Chrystusa obecna jest cała Trójca Święta, a więc również Ojciec i Duch. Męka i śmierć Jezusa stanowi niewyrażalną tajemnicę miłości, w którą włączona jest Trójca Święta. Ojciec jako pierwszy kocha. Przekazując Syna, odsłania swą największą dobroć. Syn uczestniczy w pełni miłości Ojca i Jego planie zbawienia. Duch jest Osobą-miłością, w której spotykają się miłość Ojca i Syna.

Duch Święty w szczególny sposób działa w samooddaniu się Jezusa. Duch zstępuje w samo serce ofiary, która jest składana na krzyżu.

W chwili śmierci historia Jezusa nie kończy się, lecz otwiera się Jego chwalebne życie. Zmartwychwstanie następuje, podobnie jak Wcielenie, za sprawą Ducha Świętego.

Dar Ducha zostaje przez Jezusa wylany obficie na Kościół. Do zebranych w wieczerniku Jezus mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Zbawcza misja Jezusa zawiera się i dokonuje w ofiarowaniu Ducha Świętego ludziom, aby ich doprowadzić do Ojca.

Udzielając nam swego Ducha, Chrystus wchodzi w nasze życie. Dzięki temu możemy powtórzyć za św. Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). W ten sposób całe nasze życie staje się Paschą. Przejściem ze śmierci do życia. Dzieje się tak aż do ostatniej Paschy, w której i my przejdziemy z Jezusem do Ojca.

Prośmy o dar Ducha Świętego, abyśmy potrafili uczestniczyć w misterium Chrystusa. Prośmy o wiarę w Jego realną obecność w naszym życiu. Duchu Święty obdarz nas darem mądrości, abyśmy żyli słowem Bożym, które do nas kierujesz.