Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Katecheza 6: Duch Święty w chrzcie i życiu publicznym Chrystusa

Duch Święty w chrzcie i życiu publicznym Chrystusa


Tematem naszej kolejnej katechezy jest obecność Ducha Świętego w chrzcie nad Jordanem i życiu publicznym Jezusa. Pomocą nam będą słowa św. Jana Pawła II wygłoszone na audiencji generalnej 3 czerwca 1998 roku.

Po Wcieleniu kolejna interwencja Ducha Świętego w życiu Jezusa następuje podczas chrztu nad rzeką Jordan. To co wydarzyło się nad Jordanem jest początkiem publicznej misji Jezusa. Pan posiada Ducha od momentu poczęcia, jednak w chrzcie na nowo otrzymuje wylanie Ducha. To namaszczenie jest wywyższeniem Jezusa w oczach Izraela jako Mesjasza, czyli namaszczonego Duchem Świętym. Nad Jordanem zostają zapoczątkowane czasy mesjańskie. Jest to preludium tego, co nastąpi później. Jezus staje wśród grzeszników, aby ukazać im Ojca.

Po chrzcie w Jordanie Jezus zaczyna pełnić misję królewską, prorocką i kapłańską. Misja królewska polega na walce ze złym duchem. Misja prorocka wiąże się z głoszeniem Dobrej Nowiny, a misja kapłańska jest związana z ofiarą siebie dla zbawienia ludzkości.

Zaraz po chrzcie w Jordanie Jezus jest prowadzony przez Ducha na pustynię. Jest tam kuszony przez diabła. Szatan proponuje mu mesjanizm triumfalny, który wyraża się poprzez spektakularne wydarzenia. Jednak wybór Jezusa jest jasny. Godzi się być Mesjaszem cierpiącym i ukrzyżowanym. Ta walka z szatanem trwa przez całe życie Jezusa. Mocą Ducha Świętego Jezus wypędza złe duchy.

Jezus po kuszeniu na pustyni powrócił w mocy Ducha do Galilei i tam nauczał w synagogach. Obecność Ducha Świętego odnajdujemy również w misji ewangelizacyjnej Pana. W synagodze w Nazarecie Jezus mówi: „Duch Pański spoczywa na mnie” (Iz 61, 1). Jego Słowo jest ożywione mocą Ducha Świętego. Dlatego jest to Słowo z mocą. Niesie Ono Boże przebaczenie grzesznikom, uzdrowienie chorym, a nawet wskrzesza umarłych.

Obecność Ducha jest widoczna w modlitwie Jezusa. „Jezus rozradował się w Duchu Świętym” (Łk 10, 21). Dzięki darowi Ducha Jezus umożliwia wierzącym udział w swojej synowskiej jedności z Ojcem. Duch Święty pozwala nam mówić: Abba, Ojcze! To synowskie życie otrzymujemy na chrzcie świętym.

Otwierajmy się na działanie Ducha Świętego, który przenika nasze umysły i serca. Duchu Święty, umacniaj nas we wszelkich trudnościach i pokusach, których doświadczamy. Dodawaj nam odwagi w głoszeniu słowa Bożego oraz ucz nas zażyłej modlitwy do Boga.