Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Katecheza 5: Duch Święty we Wcieleniu

Duch Święty we Wcieleniu


Tematem naszej kolejnej katechezy jest obecność Ducha Świętego we Wcieleniu. Pomocą nam będą słowa św. Jana Pawła II wygłoszone na audiencji generalnej 27 maja 1998 roku.

Jezus jest związany z Duchem Świętym od pierwszej chwili swego istnienia w czasie. Anioł Gabriel mówi do Maryi: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1, 35). Św. Józef słyszy: „z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”. Jak pisał św. Tomasz z Akwinu „dzięki bezpośredniej interwencji Ducha Świętego urzeczywistnia się łaska zjednoczenia natury ludzkiej z osobą Słowa”. Zjednoczenie to jest źródłem wszystkich innych łask.

Duch Święty zstępuje na Maryję jako moc z wysoka. Ona zostaje nią osłonięta. Już Stary Testament podpowiada nam, że ilekroć Bóg decyduje się wzbudzić życie, działa mocą swego stwórczego tchnienia. Odnosi się to do każdego żywego istnienia. Bóg sprawia, że Jego Duch interweniuje zwłaszcza w chwilach, kiedy Izrael nie może podnieść się z upadku.

Dziewicze poczęcie Jezusa jest największym dziełem jakiego dokonał Duch Święty w dziejach zbawienia jak czytamy w encyklice Jana Pawła II o Duchu Świętym: „Dominum et vivificantem”. W ten sposób zostaje przygotowane nowe przymierze. Przed tym wydarzeniem nikt nigdy nie powiedział, że Duch Święty może bezpośrednio zstąpić na kobietę i uczynić ją matką. Duch Święty dokonał dzieła Wcielenia, abyśmy się stali uczestnikami Boskiej natury. Duch Święty jest nazywany Duchem chwały. Dając nam swego Ducha, który jest źródłem życia, Bóg objawia swoją chwałę i czyni ją widzialną w naszym życiu.

Duch Święty jest mocą Bożą rodzącą życie. Jest to moc osłaniająca Maryję. W księdze Wyjścia obłok Pański okrywał namiot spotkania na pustyni. Owa moc jest to obecność przyjazna, zbawcza bliskość Boga, który przychodzi, aby zawrzeć przymierze miłości ze swymi dziećmi. Jest to moc w służbie miłości. Wyraża się ona w pokorze. Nie tylko wzbudza pokorę Maryi, ale również kryje się za Nią tak, że nikt w Nazarecie nie domyśla się, że z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Tajemnica Wcielenia rzuca światło na tajemnicę człowieka. Duch Święty jest obecny na początku każdego ludzkiego istnienia. Bóg stwarza duszę nowego ludzkiego istnienia, przekazując mu życiowe tchnienia za pośrednictwem swego Ducha. Każde nowonarodzone dziecko należy przyjmować jako dar Ducha Świętego.

Otwierajmy się na Ducha Świętego, który jest mocą stwórczą, źródłem wszystkich łask, które otrzymujemy. To przez Jego działanie możemy jednoczyć się z Bogiem. To On podnosi nas z wszelkiej trudności. Obdarzeni Jego darami możemy wychwalać Boga. Uświadamiamy sobie, że każde życie pochodzi od Niego, ponieważ to Duch Święty jest tchnieniem życia.