Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

II Niedziela Wielkanocna – 19.04.2020

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Obecność Pana

I czytanie Dz 2,42-47

Dzieje Apostolskie ukazują nam życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. „Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie”. Pierwsza wspólnota jest zawsze dla nas pewnym ideałem jedności. Źródłem tej jedności była Eucharystia i modlitwa. We wspólnocie Kościoła uczniowie mogli uwielbiać Boga. Wspólnota Kościoła jest owocem misterium Chrystusa, którego obecność wciąż żyje w świadomości uczniów. Zmartwychwstały Pan żyje pośród nich.

Bycie chrześcijaninem nie było dla uczniów wyborem tylko intelektualnym. Był to wybór życiowy. Oni musieli zostawić swoje dotychczasowe życie.

Bycie chrześcijaninem to gotowość do realizowania na co dzień ideałów, jakie niesie Ewangelia. Jest to pragnienie budowania świętego Kościoła opartego na prawdziwych uczniach Chrystusa.

Czy swoją postawą buduję jedność Kościoła? Czy nieustannie wybieram drogę Chrystusa?

 

II czytanie 1 P 1,3-9

Drugie czytanie z Listu św. Piotra jest wezwaniem do odwagi. Uczniowie Chrystusa muszą przejść przez różne trudne doświadczenia. Dzięki temu wartość ich wiary okaże się cenniejsza i silniejsza. Dzisiaj wiemy, że były to prześladowania, których doświadczali. I my umocnieni obecnością Chrystusa możemy przejść przez te trudności, których doświadczamy. Nie możemy tracić nadziei i wiary.

Czy w trudnościach, które przeżywam odkrywam obecność Boga?

 

Ewangelia J 20,19-31

Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom i niesie przesłanie pokoju: „Pokój wam”. Pan realnie wkracza w ich życie. Apostołowie doświadczają próby. „Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami”. Jezus posyła swoich uczniów na misję. „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Umacnia ich Duchem Świętym. „Weźmijcie Ducha Świętego”. Pan również nas posyła do głoszenia słowa Bożego. Każdy z nas ma inną misję, każdy ma inną sytuację życiową, ale cel jest jeden. Jest nim ukazywanie, że zmartwychwstały Pan żyje pośród nas. Możemy dostrzegać Go w swojej codzienności.

Tomasz nie był razem z uczniami podczas pierwszego ukazania się Jezusa. Jego wiara początkowo była jeszcze zbyt słaba. Nie uwierzył świadectwu innych uczniów. Potrzebował namacalnych dowodów na obecność Jezusa. Kiedy Pan kolejny raz się pojawił, Tomasz wyznał wiarę: „Pan mój i Bóg mój”. Jezus dodaje: „błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Jest to wezwanie dla każdego z nas, aby ujrzeć zmartwychwstałego Pana. On jest Bogiem, z którym mogę nawiązać kontakt. Pan odpowiada na moje modlitwy i objawia nieustannie swoją obecność.

Wydarzenie chrystofani paschalnych, czyli ukazywania się Jezusa było punktem zwrotnym życia uczniów. Byli oni opromienieni blaskiem zmartwychwstania. Obecność Pana nieustannie w nich żyła. Chrystus przychodzi, aby umocnić również naszą wiarę. Staliśmy się, dzięki Panu, świadkami nadziei.

W jaki sposób rozpoznaję Boże objawienie? Do jakiej misji wzywa mnie Jezus? Jaka jest moja wiara w Boga?

 

Jezu-ufam-TobieŚwięto Miłosierdzia Bożego

Pan daje grzesznikom deskę ratunku. Z boku Chrystusa wypływają zdroje miłosierdzia. Wypowiadając modlitwę: Jezus ufam Tobie, wyznajemy wiarę w obecność Zmartwychwstałego w naszym życiu.

 

 

 

„Miłosierdzie leczy i uzdrawia. Ochrania nas i podnosi z upadku. Rozwiewa lęk, broni przed złem i umacnia w nadziei. Potrzeba nam dziś tak bardzo Bożego Miłosierdzia i potrzeba bycia miłosiernymi wzajemnie dla siebie” – mówi abp Wojciech Polak przypominając o słowach Jezusa zapisanych w „Dzienniczku” przez siostrę Faustynę Kowalską, że nie znajdzie ludzkość ukojenia dopóki nie zwróci się z ufnością do Jego miłosierdzia.

Prymas Polski zachęca, by w przypadające w najbliższą niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego zjednoczyć się o 15.00 w modlitwie błagalnej o ustanie epidemii, prosząc za wszystkich zmarłych, chorych, zakażonych, a także o bezpieczeństwo dla tych, którzy się nimi opiekują.

„Prośmy o Boże miłosierdzie dla siebie i całego dotkniętego pandemią świata. Módlmy się o wytrwanie, cierpliwość, ufność i miłość do drugich. Boże miłosierdzie jest najpewniejszą odpowiedzią na zło. Ochrania nas i strzeże, by nie dać się zwieść fałszywym prorokom, ale jest też wezwaniem do konkretnej troski, miłości i odpowiedzialności za innych” – podkreśla Prymas Polski.